საიტიდან ფაილის გადმოწერით თქვენ ეთანხმებით შემდეგს:

ლოგოს დიზაინის ნამუშევარი, რომელსაც იწერთ ამ საიტიდან წარმოადგენს სავაჭრო ნიშნის მფლობელის ინტელექტუალურ საკუთრებას. საიტზე ფაილები განთავსებულია დიზაინერული სამუშაოს გასამარტივებლად იმ პირობით, რომ ლოგოს გამოყენება შეთანხმებული არის/იქნება სავაჭრო ნიშნის ან/და საავტორო უფლებების მფლობელთან.

თქვენ ეთანხმებით, რომ ფაილი იქნება გამოყენებული არა კომერციული მიზნით, სავაჭრო ნიშნის მფლობელის უფლებების და საავტორო უფლებების დაცვით. ფაილის გადმოწერით თქვენ ადასტურებთ, რომ ლოგოს გამოყენების ნებართვა გაქვთ აღებული საავტორო უფლებების ან/და სავაჭრო ნიშნის მფლობელისგან. მსგავსი ნებართვის გარეშე ლოგოს გამოყენება წარმოადგენს საერთაშორისო საავტორო უფლებების დარღვევას, რასაც შესაძლოა მოყვეს დაჯარიმება.

კანონი საავტორო უფლებების შესახებ

საქართველოს კანონი სასაქონლო ნიშნების შესახებ